<== Petrus Andreas Spinsemaille (1749-1833)  

 

See also under the picture the full text ( in Dutch) of  

Inheritance of Petrus Andreas Spinsemaille

(based on certified copy of this act of Bavo Spincemaille)

Click on image to return to thumbnails page

 

Studie

Van Meester

C.F. VANDEVENNE

Notaris te Sweveghem, arrondt.. Kortrijk

N° 117

Van den 8sten October 1841

Verdeling

Tusschen

De kinderen weylent

Sr. Andries Spincemaille

Overleden te Sweveghem

Steendrukkerij van J. Alexandre en Cie tot Brussel

 

Voor Meester Karel Franciscus Vande Venne Notaris residerende ter gemeente Sweveghem, vierde Kanton der stad Kortrijk, provincie westvlaanderen, in de tegenwoordigheid van twee getuygen, zijn verschenen sieur Petrus Joseph Spincemaille, landman te Belleghem, Anne Therese Spincemaille benevens haren echtgenoot Eugenius DeCanter landlieden ook te Belleghem, Angela Spincemaille bezondere te Sweveghem, Bavo Spincemaille landman te Deerlijk en Petrus Cornelis Spincemaille landman te Sweveghem; welke Comparanten indesvoegen naschreven voortsgevaren hebben tot de generale likwidatie en verdeling der nalatenschappen hunner ouders Andries Spincemaille en Marie Anne Nuyttens beyde overleden te Sweveghem.

 

Actif

 

Aanmerking: Partyen zijn overeengekomen de goederen en goedvinden te verkavelen als volgt, om dezelve bij lote aen elkanderen toeteëygenen.    

 

Eerste Kavel

 

woonhuys met meegaenden moeshof groot omtrent zeven aren, staende en gelegen te Sweveghem, bekend op Cadaster sectie B nummer een honderd dry bis en honderd vier door de medeërfgename Angela Spincemaille gebruykt, palende oost Mijnheer Wolfcarius,  zuyd en west Ignaes Vanhoenacker,

geschat op twee duyzend vier honderd Francs…….2400

2°Eene hofstede met de landen daer meegaande samen inhoudende eene hectare zeventig aren vyftig centiaren, staende en gelegen te Heestert, bekend op Cadaster sectie A nummer zes honderd twee en dertig, zes honderd dry en dertig, zes honderd vier en dertig, zes honderd vyf en dertig, zes honderd zes en dertig, palende oost Mynheer Wolfcarius, zuyd Petrus Lavens en de kinderen Joseph Desmet, west mynheer Wolfcarius en Petrus Baert, noord dito heer Wolfcarius, gebruyckt door Jan Baptist DeRycke en geschat op  

zesduyzend  Francs..6000

3° Penninghen ten sterfhuyze bevonden, twee duyzend een honderd Francs…..                              …..  …2100

---------

Samen tien duyzend vyf honderd Francs                                                                                               10500

Dezen kavel is te lote gevallen en wordt bygevolg door partyën toegeëygend aen de medeverdeelster Angela Spincemaille die t zelve aenveerd.

 

Tweeden Kavel

1° Eene oud hofstedeken zynde nu twee wooningen gebruykt d'eene door de Kinderen Guilielmus Caby d'andere door de weduwe Jan Vandeginste met den blok land waarop gemelde huyzen staen gelegen te Sweveghem sectie A nummer acht honderd acht en zestig, acht honderd negen en zestig, acht honderd zeventig, acht honderd een en zeventig, acht honderd twee en zeventigen acht honderd dry en zeventig, inhoudende twee hectaren acht en tachentig aren veertien centiaren, palende oost den doctor Feys, zuyd de straet naar Ooteghem, west de stedetraet, noord de volgende kavels. Hier in is begrepen de cynsrente van dertien Francs vyftien centimen, voor dewelke verkocht geweest is aen sieur Toys, het perseelken meersch al den zuyd=oost kant, liggende groot, tien aren twee en zeventig centiaren, krachtens akte voor Meester Vande Venne Notaris te Sweveghem in daten twaelfden april achttien honderd twaelf,

geschat op tien duyzend vyf honderd Francs......10500

Dezen Kavel is te lote gevallen en wordt toegeëygend aen de medeverdeler Petrus Cornelis Spincemaille die aenveerd. Er is te bemerken dat gemeene gereserveerd worden om aenstaendelyk te verkopen de acht meeste populieren en de vyf meeste wilgen op deze Kavel staende.

 

Derden Kavel

 

1° Eene hofstede met de meegaende landen samen groot twee hectaren een en tachentig aren zeven en twintig centiaren, staende en gelegen te Sweveghem sectie A nummer acht honderd vyftig, acht honderd een en vyftig,  deel van acht honderd vier en vyftig, acht honderd vyf en vyftig, acht honderd zes en vyftig, acht honderd zeven en vyftig, acht honderd acht en vyftig, acht honderd negen en vyftig, acht honderd zestig, acht honderd een en zestig, acht honderd twee en zestig, acht honderd dry en  zestig, gebruykt door den medeverdeler Petrus Cornelis Spincemaille, palende oost de Kinderen Nounckele, zuyd den Doctor Feys, den voorgaenden en den volgende Kavel en de Kinderen Hooghe, noord Joufîouw Seghers en de Kinderen Nounckele,

geschat op tienduyzend dry honderd.........................10300

2° Penningen der nalatenschappen                                               twee honderd Francs............................200

---------

Samen tienduyzend vyf honderd Francs                                                                                                10500

Bemerkingen1° Het deel van acht honderd vier en vyftig hier meegaende bestaet in een oppervlakte van zeventig aren een en zeventig centiaren uyttemeten aen den oostkant, om aldus te palen oost dezen Kavel, zuyd den voorgaenden Kavel, west den volgenden Kavel, en noord den volgenden en dezen Kavel

2° Er worden gemeene gereserveerd als boven eenen abeel, zeventig olms, twee kriekelaers, eenen esscher, eenen elsen, eene eycke, vier wilgen. Dezen Kavel is te lote gevallen en word toegeëygend aen dito Petrus Josephus Spincemaille, zelven aenveerdende.

 

Vierden Kavel

 

1° Een woonhuys met het land meegaende samen groot vier en dertig aren zeventig centiaren gelegen te Sweveghem sectie A nummers acht honderd twee en vyftig en acht honderd dry en vyftig, gebruyckt door Joseph Demeire, palende oost voorgaenden Kavel, zuyd den tweeden Kavel, west de Stedestraet, noord de kinderen Hooghe,  

geschat op een duyzend acht honderd zestig Francs .....$1860

Nota. op dit land is in 't gemeene gereserveerd eenen elsen en eenen esscher.

2° Een stuk land gelegen ten zuyden het voorgaende ook te Sweveghemsectie A zijnde het westdeel van nummer ach honderd vier en vyftig, houdende dit deel in een hectare negen en dertig centiaren, en aldus palende oost het andere deel by voorgaenden Kavel, west de stedestraet, noord het voorgaende behuysde land,

geschat op twee duyzend acht honderd Francs... 2800

3° Eene hofstede met de medegaende landen groot een hectare een en veertig aren veertig centiaren, staende en gelegen t'Harelbeke sectie C, nummers een honderd een, een honderd vyf en  een honderd zes, gebruykt door Jan Baptist Verhelle, palende oost Mynheer Dassonville, zuyd de kinderen Clarysse en d'heer Geysens, west d'erfgenamen Delahaing, noord het hospitael van Kortryk,  en het gebruyk De Lombaerde,

geschat op vyfduyzend een honderd Francs...... 5100

4° Penningen der nalatenschappen, zeven honderd veertig Francs ........                      ...                            740

---------

Samen tien duyzend vyf honderd Francs.....................................................               ..............        .....10500

Dezen Kavel is te lote gevallen en word toegeëygend aan dito Bavo Spincemaille die zulks aenveerd.

 

Vyfden laetsten Kavel

 

Het restant der geldspeciën ten sterfhuyzen bevonden

bedragende eene som van tien duyzend vyf honderd Francs ...10500

Welke som te lote gevallen is en overgesteld word aen de medeverdeleres Anne Therese Spincemaille benevens haren echtgenoot Eugenius DeCanter die dezelve bekennen ingetrokken te hebben.

 

Bespreken dezer verdeling

 

Artikel een. De nu bestaende uytwegen tot het gebruyk der verkavelde goederen zullen moeten blyven bestaen.

Artikel twee. Partyen zullen gehouden zyn staende te houden alle pachten welke van de verkavelde goederen konnen gegeven geweest hebben.

Artikel dry. zy bekennen ingetrokken te hebben de titelen en bewyzen aen elks toegevoegde goederen eygen.

Artikel vier. Partyen bekennen nog dat mits deze al wel en behoorlyk zyn verffend, gekweten en gelikwideerd de bovenvermelde nalatenschappen waer omtrend zy aen elkaer niet meer te eysschen hebben.

Artikel vyf. Elken Kavel bekomt het zuyver genot van zyn toegevoegd goed met date dezes.

Gedaen en verleden ter studie te Sweveghem den achtsten October achttien honderd een en veertig, in de tegenwoordigheid van Louis Libbrecht, tapper, en îederik Lerycke, kleermaker, beyde wonende te Sweveghem, verzochte getuygen en alle de comparanten met de getuygen hebben dezen akt, benevens my Notaris getekend na voorlezing.

(Getekend:) P.J. Spincemaille, A.T. Spincemaille, A. Spincemaille e. decanter, B. Spincemaille, P.C. Spincemaille, L.J. libbrecht, f. Lerycke, & C. Vande Venne not°.

Enrégistré à Courtrai le vingt et un Octobre, mil huit cent quarante un, volume cent vingt deux, folio quatre vingt neuf, recto, case sept, et suivante.

Reçu six Francs quarante deux centimes y compris les additionnels. L'acte contient deux rôles et demi et un renvoi. Le Receveur (signé:)Blervacq.

 

Voor eensluydend afschrift

VandeVenne

not